تولیدی لباس دیدگاه خود را بنویسید

تولیدی لباس صنعت پوشاک لباس عمده نمونه اصلي زنجيره‌ هاي کالاهاي مشتري محور بوده ‌است. با اين حال، مطالعات تجربي پيشين براي اثبات اين ادعا، عمدتا مبتني بر شواهد تجربي خرده فروشان و شرکت‌هاي داراي نام تجاري است. هر زنجيره کالاي پوشاک عوامل تاثير گذار متفاوتي دارد، مانند چارچوب مقررات ملي ، بافت اجتماعي شرکت پيشرو، بافت مد محصولات. بنابراين، توليد کنندگان تولیدی لباس در اقتصاد مي ‌تواند زنجيره کالاهاي درون بخشي متنوع را توسعه دهند.
صنعت پوشاک و تولیدی لباس نمونه اصلي زنجيره‌ هاي کالاهاي مشتري محور بوده ‌است.

تولیدی لباس
تولیدی لباس

با اين حال، مطالعات تجربي پيشين براي اثبات اين ادعا، عمدتا مبتني بر شواهد تجربي خرده فروشان و شرکت‌هاي داراي نام تجاري است. هر زنجيره کالاي پوشاک عوامل تاثير گذار متفاوتي دارد، مانند چارچوب مقررات ملي ، بافت اجتماعي شرکت پيشرو، بافت مد محصولات. بنابراين، توليد کنندگان تولیدی لباس در اقتصاد مي ‌تواند زنجيره کالاهاي درون بخشي متنوع را توسعه دهند.

  • علت مهم بودن توليد پوشاک و تولیدی لباس

کشور ما در طول سي سال گذشته خود را به عنوان يک منبع مهم براي توليد محصولات پوشاک براي کشور نشان داده است. اين امر در ساختار صنعت پوشاک و تولیدی لباس منعکس شده ‌است که يک تصوير نسبتا ناهموار فراهم مي‌کند. اهميت رو به رشد کشور ما در توليد پوشاک و تولیدی لباس و تجارت بر مبناي عواملي است که در درجه اول مربوط به فرآيند هاي توليد در اين بخش هستند. تولیدی لباس هنوز هم بر اساس مهارت‌ هاي ياد شده به راحتي بدست‌ آمده است.

علاوه بر اين، موانع ورود نسبتا پايين هستند، چرا که توليد به طور منطقي ساده است. درواقع، تغيير تکنولوژيکي يک نيروي اصلي در تکامل اين توليد نبوده است. معرفي موفقيت ‌آميز به فرآيندهاي توليد تنها در مراحل قبل از توليد طراحي، علامت‌گذاري، درجه‌بندي و برش، و در پس توليد انبار و توزيع انجام شده ‌است. با اين حال، علي ‌رغم فرصت‌ ها براي توليد پوشاک در اصل يک رشته عمليات دستي مرتبط است.
جنبه‌ هاي مربوط به تولیدی لباس ، چارچوب سياست اقتصادي ملي اجرا شده و افزايش کلي تقاضاي کشور، تاثير حمايتي بالايي در عملکرد رشد اين بخش تولیدی لباس دارد. در حالي که واردات سياست‌هاي حمايتي از حمايت از توليد داخلي، رشد شبکه ‌هاي بازاريابي داخلي را تسهيل کرد است.

علاوه بر اين، محصولات پوشاک و تولیدی لباس که بخشي از هويت فرهنگي بومي هستند عاملي منحصر به فرد براي حمايت از رشد داخلي توليد پوشاک است.
سيستم تولیدی لباسه؟
زنجيره‌ هاي کالاي داخلي در بخش تولیدی لباس راحتی ، نمونه تجربي اصلي براي توصيف اثرات تغييرات هزينه بر توليد در زنجيره کالاي مبتني بر خريدار بوده ‌است.

علاوه بر تغييرات هزينه ، زنجيره کالاي داخلي با تغييرات دوگانه در چارچوب‌ هاي نظارتي و نهادي در عرضه و تقاضا از زنجيره تسهيل شده‌ است. هر طرف از مکانيسم بازار زنجيره کالاي داخلي و خارجي تحت‌تاثير تغييرات ساختاري و تغييرات ساختاري در سطوح ملي قرار گرفته‌است.

در بخش تامين، پراکندگي زنجيره کالاي پوشاک از طريق تغييرات صنعتي ‌سازي و سياست‌ هاي تنظيمي حمايت شده ‌است. ادغام قدرت بازار خرده فروشان و شرکت ‌هاي داراي نام تجاري در کشورهاي توسعه‌يافته باعث ايجاد تغيير قدرت از توليد، طرف عرضه به مصرف، و تقاضا از اين زنجيره شده ‌است.

بنابراين، زنجيره کالاي خارجي توسط طرف تقاضا در بازار هدايت مي ‌شود و به جاي توليد کنندگان توسط خريداران اداره مي‌شود. در حقيقت، بخش پوشاک به عنوان “يک زنجيره کالاي محرک” ديده مي‌شود.
با اين حال، با تاکيد بر الگوي بخشي از تولیدی لباس تهران ، رويکرد تا حد زيادي مبتني بر کشور بوده ‌است. شواهد تجربي تا حد زيادي از تجربه آمريکايي پوشاک و پوشاک ورزشي مانند ليز، نايک، ريبوک و سازمان‌هاي خرده‌ فروشي مانند گپ، وال مارت و محدود شده ‌است.

علاوه بر اين، تشابهات و يا تفاوت ‌ها در ميان رقباي جهاني زمينه‌هاي مختلف سازماني و اجتماعي در کار تجربي حاضر کمي مورد تاکيد قرار گرفته ‌است. با اين حال، “توصيف يک بخش کامل از شرايط يک شرکت پر از مشکلات است. در حقيقت، علاوه بر تغييرات بالقوه زنجيره‌اي تولیدی لباس زنانه در رابطه با پيش ‌زمينه سازماني شرکت، اين بخش خاص داراي چندين متغير، مانند محتواي مد محصولات و مالکيت نام برند است، که بر رفتار سازماني خاص و روابط متقابل شرکت ‌ها تاثير مي‌ گذارد.

  • تاثير اقتصاد بر تولیدی لباس

تولیدی لباس تهران را مي توان ازنظر بخش‌هاي مد مختلف متمايز کرد، که با وابستگي به اقتصاد هاي دامنه يا مقياس مشخص مي‌ شوند. به طور کلي مي توان استدلال کرد که بالاتر از استاندارد مد، کوتاه ‌تر بودن چرخه عمر محصول و بالاتر آن وابستگي به اقتصاد است يعني مواد اوليه اي که وارد يا توليد مي شود. محصولات تولیدی لباس ارزان متعلق به طراح هستند و با نوسانات مد شديد فصلي تعريف مي‌ شوند.

تولیدی لباس زنانه ارزان

اين امر همچنين تحت‌تاثير کشش تقاضا از زماني که قيمت بالايي دارند و به همين دليل به مقادير نسبتا کمي در، فروشندگان خرده ‌فروشي تخصصي فروخته مي ‌شود. لباس‌هاي مد بالا معمولا مبنايي براي فرآيند پايين رفتن الگوهاي مصرف به بخش مد متوسط ايجاد مي‌کند.

محصولات استانداردهاي مد متوسط متعلق به مارک‌ هاي مشهور هستند و براي بازار مد آگاهانه توليد مي ‌شوند. واکنشي که به جاي فعال بودن، رفتار روند شرکت کنندگان بازار، علاوه بر کانال‌هاي توزيع اصلي براي محصولات در اين بخش بازار، منجر به توليد بيشتر مي ‌شود.

آن‌ها عمدتا در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با قيمت متوسط و زنجيره‌ هاي خرده ‌فروشي عرضه مي ‌شوند، که قادر به توليد سفارشات حجم بزرگ‌تر به دليل اندازه منحصر به فرد خود هستند. در مقابل، سبک پايين يا محصولات استاندارد، مانند تي‌شرت و لباس‌هاي زير، چند ورودي مد دارند.

آن‌ها پتانسيل دستيابي به تولیدی لباس زنانه ارزان را دارند زيرا تغييرات کمتري در سبک محصول و در نتيجه در فرآيندهاي توليد وجود دارد. اين عمدتا ناشي از ويژگي اصلي توليد پوشاک مي ‌باشد، يعني فرآيند توليد به عمليات‌ هاي فردي براي هر کارگري تقسيم مي‌شود که يک فعاليت کارخانه تکراري را انجام مي ‌دهد که در آن جريان بهبود يافته محصول هزينه‌هاي نيروي کار را جبران مي‌کند.

علاوه بر اين، توليد محصولات تولیدی لباس زنانه ارزان استاندارد شده داراي پتانسيل توليد نيروي کار با تجهيزات توليد به دليل اجراي طولاني توليد و تغييرات سبک کم ‌تر است. بنابراين، استفاده از ماشين هدف واحد براي فرآيندهاي خاص توليد، اقتصاد نسبتا بالايي را امکان پذير مي ‌سازد.
اين اصول اقتصادي توليد مي‌تواند توليد مقياس کوچک محصولات مد بالا به توليد متوسط و بزرگ را تغيير دهد. لباس هاي عمده مد بالا مي ‌توانند با افزايش شديد برند و کاهش قيمت‌ها، توليد حجم بالايي را بسازند. با اين حال، از آنجايي که استاندارد کيفيت پوشاک ورودي مهمي در تعريف ميزان محتواي طرح و تصوير لباس مي ‌باشد، هزينه‌هاي توليد در اين بخش با وجود اقتصاد هاي مشابه در مقياس استاندارد در بخش‌هاي استاندارد، بيشتر باقي خواهد ماند.

رابطه ثابت بين معناي نمادين کالا و محتواي فيزيکي آن‌ها رابطه قوي بين اين جنبه‌هاي محصول ايجاد مي‌کند . به عنوان مثال، لباس‌هاي عمده با کيفيت معمولا با کيفيت و پيچيدگي محصول بالاتر مرتبط هستند، چرا که اين جنبه‌ها نقش حياتي در دستيابي به يک سطح مشخص از تصوير لباس ايفا مي ‌کنند. اين امر منجر به ورودي مواد خام با کيفيت بالاتر مي‌شود، در حالي که فرآيند توليد نيازمند نيروي کار نسبتا با مهارت بالا براي ترکيب ويژگي‌هاي طراحي متمايز است
علاوه بر اين، پيچيدگي محصول و تاثير آن بر تعداد توالي‌هاي توليدي منجر به شدت زمان بالاتر توليد و بنابراين هزينه‌هاي توليد بالاتر نسبت به پوشاک بخش ‌هاي مد پايين مي ‌شود.

در نتيجه، جنبه ‌هاي پيچيدگي و کيفيت تولیدی لباس ارزان بر فرآيندهاي توليد در هر استاندارد مد در روش‌ هاي مشخصه تاثير مي ‌گذارد. مي توان اينگونه استدلال کرد که بالاتر بودن کيفيت، موانع ورود به بازار را بالاتر مي‌ برد، چرا که محتواي مد ميزان تبليغات ضروري بازاريابي و تبليغاتي را تعريف مي ‌کند تا تصويري مطلوب از برچسب برند را بسازد. برندها به طور کلي به عنوان ايجاد دنيايي از نشانه‌ ها، هويت ‌ها و معاني توصيف مي ‌شوند که در آن “بازاريابان و تبليغ کنندگان تصاوير را به کالا وصل مي‌کنند.

5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 4.91 (11 رای)

پاسخی بگذارید